קורסי מיקרוסופט לארגונים – כרמל הדרכה

Microsoft Partner

תקנון אתר חברת כרמל שירותי הדרכה בע"מ

תקנון אתר חברת כרמל שירותי הדרכה בע"מ

1.        אתר האינטרנט www.ctraining.co.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי, ונמצא בבעלות, חברת כרמל שירותי הדרכה בע"מ ח.פ. 513633933 מרחוב חרובים 4, פרדס חנה כרכור (להלן: "החברה").
בתקנון זה: "החברה" – חברת כרמל שירותי הדרכה בע"מ, לרבות מנהלי החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה ו/או כל אדם מטעמה של החברה. 
2.        תקנון זה חל על כל פעולה שמתבצעת על ידי כל משתמש באתר – אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף אחר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"), לרבות גלישה, קבלת מידע על החברה, קבלת מידע על מוצרי החברה וכן כל מידע נוסף אחר, שימוש במנוע החיפוש שבאתר ו/או ביישום ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
3.        אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
4.        הלקוח יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם לקבוע בתקנון זה ולהוראות הדין.
5.        הלקוח מצהיר בזה כי קרא את כל התנאים הכלולים בתקנון בעיון רב והוא מסכים לתנאי התקנון. יובהר בעניין זה, תחילת השימוש באתר ובתכניו מהווה את הסכמת הלקוח ואישורו לכל האמור בתנאי שימוש אלו.
6.        לקוח אינו מורשה לעשות שימוש במידע ו/או ביישום ו/או בשירות כלשהו הקיים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהוא שקרי ו/או מטעה ו/או בלתי חוקי.
7.        לקוח אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.
8.        כל תוכן אשר מפורסם באתר מעת לעת, לרבות כל סימן ו/או איור ו/או עיצוב ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
9.        אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המוצגים באתר (או חלק מהם) ו/או לעשות בהם כל פעולה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש ומראש. יובהר כי שיתוף תכני האתר ברשתות החברתיות באמצעות הכפתורים הייעודיים לכך באתר ("Share"), לא יהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.
10.     על כל לקוח המבצע פעולה באתר להכניס פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. פרטים חלקיים ו/או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשרותי האתר ואפילו לפגוע ביצירת הקשר עם הלקוח.
11.     התוכן המופיע באתר, לרבות כל מידע לגבי כל מוצר של החברה כמפורט להלן, והגישה לכל שירות שמציע האתר, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה רשאית מעת לעת לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר ו/או לתקן כל תוכן או מידע, וכל שירות המופיעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
12.     החברה רשאית למנוע גישה לאתר, לרבות גישה לשירותים, למוצרים ולתכנים המופיעים בו ו/או להפסיק שימוש של משתמש באתר, בכל מקרה שהלקוח יפר את תקנון האתר, ו/או שהשימוש על ידו באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מטעמה.
13.     תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.
14.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.
15.     השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 

פרטיות ואיסוף מידע באתר

16.     רישום הלקוח לאתר או עצם השימוש באתר על ידו מעידים על הסכמתו למדיניות הפרטיות ולמדיניות השימוש ב'עוגיות', כמפורט להלן.
17.     הנתונים באתר נמסרים על-ידי הגולש באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי ו/או באמצעות בשימוש בקבצי עוגיות. חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר כדי לזהותו, בין היתר, עשויים להיאסף אודות הגולש סוגי המידע הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון, מיקום, פניות ב"צור קשר" ("מידע אישי").
18.     החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש וכן בהתאם להוראות והסכמות שנתן הגולש באמצעות תקנון זה.
19.     החברה תעשה שימוש במידע האישי רק בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות לשמן נאסף ובהתאם לתנאי התקנון.
20.     משתמש אינו מחויב למסור מידע אישי, על כן מוסכם ומוצהר כי כל מידע אישי ו/או אחר שמספק המשתמש באתר ו/או כל מידע הנאסף באופן אוטומטי בעקבות כניסת המשתמש לאתר או בעקבות השימוש בו, נמסר לחברה מרצונו החופשי של המשתמש והוא מסכים כי החברה תשמור את המידע שהוא סיפק במאגר מידע ו/או שנאסף במאגר בהתאם למטרות שפורטו בתקנון זה. במידה שמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
21.     מידע אישי שנמסר על-ידי משתמש באמצעות האתר לצורך הרשמה לקורסים, הדרכות ולכל מטרה מסחרית או עסקית אחרת יישמר כאמור במאגר המידע של החברה. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע זה לצרכים הבאים:  (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עם הגולש, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות מסחריות ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) לכל מטרה מסחרית אחרת הקשורה בנסיבות ובאופן מסירת המידע על ידי הגולש.
22.     החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
23.     שימוש בקבצי עוגיות: החברה עושה שימוש בקבצי cookies (עוגיות" או "קבצי עוגיות") במסגרת האתר. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של לקוחות האתר. קבצי העוגיות מאפשרים לחברה לאסוף מידע שאינו מזוהה (אנונימי) דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, לאסוף את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.
24.     החברה עושה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר באופן שוטף ותקין; כדי להקל על השימוש באתר; לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של הלקוח, כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
25.     משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו מידע במחשבו האישי, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המחשב שלו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת החברה מודיעה ללקוח כי, ביטול איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.
26.     החברה שומרת לעצמה את הזכות ורשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות זו, עם או בלי הודעה מוקדמת. אם יבוצעו שינויים במדיניות זו, הנושא יעודכן באתר (שינוי התקנון).
27.     שירות ניוזלטר באתר: החברה תהיה רשאית לשלוח ללקוח אשר בחר להירשם לשירות הניוזלטר של החברה והסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים שלו לצורך כך, מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים, הצעות, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת יוכל הלקוח לבטל את בחירתו ולחדול מלקבל את המידע על ידי הסרתו מן המערכת באופן המפורט באתר ו/א שבהודעה שנשלחה אליו. בכל מקרה מובהר כי, פרטי הלקוח לא יימסרו לצדדים שלישיים חיצוניים.
28.     על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל תביעה בנוגע לתקנון זה תידון בבתי המשפט במדינת ישראל בלבד ובבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.
 

מועד עדכון אחרון: 6.12.2022

 

מתחיל ב-08.09.2024

4 מפגשים

16:00 - 09:00
Power BI
דילוג לתוכן