קורסי מיקרוסופט לארגונים – כרמל הדרכה

Microsoft Partner
Microsoft 365

קורס Advanced SharePoint Development

50064CC

About this course

This 5-day Instructor led, group-paced, classroom-delivery learning model with structured hands-on activities. course This course focuses on Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) fundamental building blocks such as features, application pages, site pages, Web Parts, custom list types, site columns, content types, custom workflows, and site definitions. You will also learn how to assemble and configure business solutions by using and extending the portal and web content management features of MOSS as well as other server-side services such as the Business Data Catalog, Forms Services, Excel Services and Report Center.

Audience Profile

This course is intended for anyone looking to develop SharePoint customizations at a core level. This includes event handlers, features, site definitions, web parts, timer jobs and workflows!

At Course Completion

 • Lean to extend many of the core features that WSS provides! These include event handlers, site definitions, features, solutions, and web parts!

Course Outline

Module 1: Overview

Lessons

 • N/A

Lab 1: Site Definitions

 • Create One of Each WSS/MOSS Site Definition

Module 2: Custom Authentication

Lessons

 • Debugging SharePoint
 • ASP.NET Providers
 • Single Sign On

Lab 1: Custom Authentication

 • Change the default Authentication Method of SharePoint to use a custom Membership Provider (ASP.NET 2.0)

Lab 2: Single Sign On

 • Learn how to Configure Single Sign On
 • Program web parts to use Single Sign On

Lab 3: Debugging SharePoint

 • Learn to Debug SharePoint via Log Files
 • Learn to Debug Via Visual Studio
 • Log to the SharePoint log File

Module 3: SharePoint Permissions

Lessons

 • SharePoint Security

Lab 1: SharePoint Permissions

 • Learn to Add Users
 • Understand SharePoint Default Groups
 • Understand Security Trimmed Interface
 • Create New Groups
 • Create Custom Permission Level
 • Explore Site/List/Item Permission Inheritance
 • Web Application Zones

Lab 2: Security Trimmed Interface

 • Use the SharePoint SP Security Trimmed Control to hide content and controls

Lab 3: SP Security

 • Write code to elevate privileges

Module 4: In Browser SharePoint Customization

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. (e.g., This module explains how to install, upgrade, and migrate to Windows 7. It also describes the key features, editions, and hardware requirements of Windows 7)

Lessons

 • Web Content Management
 • In-Browser Customization

Lab 1: In Browser SharePoint Customization

 • Add/Move/Configure Web Parts
 • Add a Page View Web Part
 • Add a Content Editor Web Part
 • Add a Content Query Web Part
 • Create new Web/Web Part Pages
 • Create a Master Page
 • Applying a Master Page
 • Create/Apply custom CSS
 • Apply custom Theme
 • Enable Versioning and Content Approval

Lab 2: In Browser SharePoint Customization

 • Modify Site Navigation
 • Modify Quick Launch Navigation
 • Regional Settings
 • Create a Content Query Web Part
 • Create a new Page Layout
 • Create a new Page using a Page Layout

Module 5: Basic SharePoint Designer

Lessons

 • Basic SharePoint Designer

Lab 1: Basic SharePoint Designer

 • Open An Existing SharePoint Site
 • Create A New SharePoint Site
 • Explore SharePoint Folders (Team Site)
 • Explore SharePoint Folders (Portal Site)
 • Create ASP.NET Page
 • Modify a built-in CSS Style Sheet
 • Create/Attach a CSS style sheet
 • Create/Attach/Detach a Master Page

Lab 2: SharePoint Designer

 • Check-In/Check-Out
 • Add Web Parts
 • Add Web Part Zone
 • Adding Images (_images directory)
 • Reset to Site Definition

Lab 3: Basic SharePoint Designer

 • Enable Page Parser Paths

Module 6: Advanced SharePoint Designer

Lessons

 • Backup & Restore
 • Reports
 • Data Views

Lab 1: Advanced SharePoint Designer

 • Explore Built In Reports
 • Create/Manage Data Views
 • Create/Manage Data Sources
 • Merge Two Data Sources
 • Link Two Data Sources
 • Data View Parameters

Lab 2: Advanced SharePoint Designer

 • Backup a Site
 • Restore a Site

Module 7: Content Types

Lessons

 • Content Types

Lab 1: Content Types

 • Explore Content Types
 • Create A New Content Type
 • Document Information Panels
 • Default Workflows
 • Adding Content Types to Lists (Document Library)

Lab 2: Content Types

 • Content Type Inheritance

Module 8: Custom Site Definitions

Lessons

 • Site Definitions

Lab 1: Custom Site Definitions

 • Create a new Site Definition (Manually)
 • Create a new Site Definition (Visual Studio)

Lab 2: Custom Site Definitions

 • SharePoint Solution Generator (list definitions)
 • SharePoint Solution Generator (site definitions)

Lab 3: Themes

 • Learn to create your own theme

Lab 4: Templates

 • Create a List Template
 • Create a Site Template
 • Create a Site from the new Site Template
 • Create a List from the new List Template

Lab 5: MS40

 • Install Microsoft 40 Templates

Module 9: Features

Lessons

 • Features

Lab 1: Features

 • Learn to create a Feature.xml file
 • Use the Feature.xml file to point to a custom user control
 • Implement Feature Dependencies
 • Various Feature Types (List, Module, Content Type)
 • Feature Stapling

Lab 2: Features

 • Utilize the Visual Studio Extensions for WSS 3.0 to build Features!

Lab 3: Solutions

 • Create several features and package them as a solution file (.wsp)

Module 10: Object Model

Lessons

 • Object Model

Lab 1: Object Model

 • Learn how to create a new ASP.NET Application on the SharePoint Server
 • Learn how to work with the Windows SharePoint Services Object Model
 • Replace server name with the name of the server

Lab 2: SharePoint Web Development

 • Adding Application Pages (Bin and Gac deployment) [_layouts]
 • Adding Site Pages [content database]

Module 11: Web Services

Lessons

 • Web Services

Lab 1: Web Services API

 • Learn to find SharePoint Web Service
 • Add reference to SharePoint Web Service
 • Program to several of the Web Service Interfaces

Lab 2: Web Services API

 • Create a custom web service in ISAPI

Module 12: SharePoint RPC

Lessons

 • RPC Protocols

Lab 1: SharePointRPC

 • Utilize SharePoint RPC

Module 13: Web Parts

Lessons

 • Web Parts

Lab 1: WebParts

 • Learn how to create a basic web part
 • Learn how to deploy a web part manually in the development environment
 • Learn how to create web parts that interface with SharePoint Object Model, Databases, and Web Services

Lab 2: WebPartsConnectionsOld

 • Create Web Part classes.
 • Add child controls to Web Parts.
 • Render the HTML for a Web Part.
 • Create and display custom properties.
 • Implement event handlers.
 • Implement control event handler.

Lab 3: Web Parts

 • Synchronous Vs. Asynchronous Web Parts

Lab 4: Filter Web Parts

 • Use each of the Filter Web Parts

Lab 5: Web Parts Connections New

 • Create ASP.NET Web Part connections

Module 14: Client-Side Scripts AJAX Silver Light

Lessons

 • Client-Side Scripts

Lab 1: Client Side Scripts AJAX

 • Use AJAX in your web parts!

Module 15: Custom Field Types

Lessons

 • Field Types

Lab 1: Custom Field Types

 • Create A Custom Field Type (Regular Expression)
 • Create A Custom Field Type (User Control)
 • Create A Custom Field Type (Cascading Drop Down) – OPTIONAL

Module 16: SharePoint Events Timer Jobs

Lessons

 • SharePoint Timer Jobs
 • SharePoint Events

Lab 1: SharePoint Events

 • Create an Event Handler feature

Lab 2: Custom Timer Job

 • Create a custom Timer Job

Lab 3: SharePoint Events Encrypt

 • Create an Event Handler feature that encrypts documents

Module 17: Shared Services

Lessons

 • Shared Services

Lab 1: Shared Services

 • Create a Shared Services Provider

Lab 2: Shared Services

 • Program to several of the new 2007 MOSS Web Service Interfaces

Module 18: Workflows with SharePoint Designer

Lessons

 • Extending Designer
 • WSS/MOSS Workflows
 • SharePoint Designer Workflows

Lab 1: MOSS Workflows

 • Create/Use Approval WF
 • Create/Use Collect Feedback WF
 • Create/Use Collect Signatures WF
 • Create/Use Disposition WF
 • Create/Use Three-state WF

Lab 2: Built in Activities

 • Use one of each Built-In Activity

Lab 3: Looping Workflow

 • Create a looping set of workflows

Lab 4: Custom Activities

 • Create a custom workflow activity for SharePoint Designer

Lab 5: Custom Conditions

 • Create a custom condition for SharePoint Designer

Lab 6: Migration Workflow

 • Re-associate a Workflow with a new list
 • Migrate a workflow to a new site
 • Migrate Designer Workflow to Visual Studio

Module 19: Workflows with Visual Studio

Lessons

 • Visual Studio Workflows

Lab 1: Custom Workflow

 • Create a custom workflow using Visual Studio

Module 20: Localization

Lessons

 • Localization

Lab 1: Localization

 • How to change the localization of your SharePoint sites

Module 21: Excel Services

Lessons

 • Excel Services

Lab 1: Excel Services

 • Learn to use Excel Services
 • Publish to Excel Services
 • Configure Excel Services

Lab 2: Excel Services WS

Module 22: Business Data Catalog

Lessons

 • Business Data Catalo

Lab 1: Business Data Catalog

 • Import an application definition file
 • Utilize BDC web parts
 • Utilize Filter web parts

Lab 2: BDC Single Sign On

 • Modify BDC to Use Single Sign On

Lab 3: BDC Web Services

 • BDC Web Services API

Module 23: Business Intelligence

Lessons

 • Business Intelligence

Lab 1: BusinessIntelligence

 • Install the Reporting Services Web Parts
 • Configure Reporting Services
 • Create a Reporting Services Report
 • Configure Reporting Services Web Part

Lab 2: BusinessIntelligence

 • Explore Report Center Site Template
 • Create a dashboard
 • Setup Key Performance Indicators

Prerequisites

 • Lean to extend many of the core features that WSS provides! These include event handlers, site definitions, features, solutions, and web parts!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

למה לבחור בכרמל הדרכה?

אנחנו מציעים פתרונות איכותיים להדרכות מקצועיות שחוסכות לכם זמן ומשאבים, ומספקים לכם את הכלים לקחת את כישורי האקסל שלכם עוד צעד קדימה!

מרצים מובילים

בעלי ניסיון הדרכתי ומעשי עשיר

מגיעים אליכם

אתם קובעים את מיקום הקורס והמועד

תאוריה ותרגול

חומרי לימוד ומעבדות רשמיות של מיקרוסופט הזמינים בענן

תוכנית מותאמת

התאמה מלאה ואישית לדרישות ולצרכי הארגון

חברת כרמל הדרכה מספקת פתרונות הדרכה, הטמעה, ייעוץ וניהול פרוייקטים בתחום ה IT, ניהול מערכות מידע, פיתוח ואבטחת מידע.

בעולמות ההדרכה

הדרכות לארגונים החל מרמת משתמש ועד לרמת למנהל מערכות מידע, CIO, אנשי פיתוח, תשתיות IT, אנשי BI, אבטחת מידע, ניהול עולמות ענן Azure & Office 365.

קורסי יישומי מחשב Office, excel, Visio, Project, Teams, OneDrive ….

קורסים בהתאמה לצרכי הלקוח.

בתחום ההטמעה אנו עוסקים בניהול פרויקטים ארוכי טווח בעולמות ההדרכה, Change Management – הטמעה ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות, החדרת טכנולוגיות חדשות לארגונים, בניית מערכי הדרכה והטמעה, Train The Trainer, העברת ידע לצוותי IT, Help Desk ומשאבי אנוש. 

כתיבת ספרות טכנית.

Carmel Training & Deployments
Carmel Training & Deployments

בעולמות הפרויקטים

 • ייעוץ – ייעוץ טכני ומקצועי עבור תהליכי שינוי והטמעת מערכות מידע בארגון כגון
  • מערכות ענן- Azure, 365
  • מערכות מחשוב On-Prem Infrastructure (שרתים ויישומים)
  • אבטחת מידע בענן ובסביבות מקומיות
 • אפיון ותכנון – אפיון פרויקטים הכוללים הטמעת מערכות בארגונים ובכלל זה, תכנון של דרכי ההשגה ומטרות הפרויקטים.
 • הטמעה – הטמעה של תהליכי השינוי עד להשגת היעדים כפי שאופיינו, החל מפתרונות ההדרכה וכלה בהטמעת מערכות בפועל בסביבה הארגונית הנרחבת.
 • פיתוח והטמעת פתרונות ענן ארגוניים
  • פיתוח ל Power BI
  • פיתוח ל Teams, Power Automate, Power Apps
 • שירותי תחזוקת IT – שירותי תמיכה לפתרונות ומערכות IT בארגונים בינוניים וגדולים.
 • רישוי למוצרי מיקרוסופט לרבות פלטפורמות הענן השונות

Microsoft Partner

חברת כרמל הדרכה הינה שותף הדרכה מורשה של מיקרוסופט, בעלת הסמכות להדריך על כל מוצרי מיקרוסופט

אולי יעניין אותך גם...

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

איך לעבור תהליך מיגרציה ל-365 בצורה נכונה

תהליך מיגרציה (מעבר לענן) מעולם ה- On-Prem לעולם ה- 365 הוא תמיד משמעותי לארגון ודורש המון חשיבה, תהליכי ניסוי והכנות.
כאשר אנו בכרמל הדרכה מבצעים פרויקטים כאלה עבור הלקוחות שלנו, אנחנו תמיד מנסים לכסות את כל העולמות וה"מוקשים" שבדרך. זאת, באמצעות כלים שיש למיקרוסופט להציע להתמודד תוך כדי התהליך ולאחר השלמתו.

קרא עוד »
קורס גוגל

קורס גוגל – Google Sites

גוגל אתרים – Google Sites הינו יישום (חינמי כמובן), המאפשר לאדם או לחברה להקים אתר אינטרנט – מבלי להשקיע כסף בבניית דומיין (שם מתחם, נועד לייצג את כתובת האתר, כך שעל ידי הזנתו בשורת הכתובת בדפדפן, נגיע לדף האינטרנט הנכון), אלא להשתמש בשרתים של גוגל ליצירת קישור לשיתוף אנשים אחרים.

קרא עוד »
קורס גוגל

קורס גוגל – Google Font

יישום נחמד נוסף שכדאי להכיר זהו יישום הגופנים של גוגל, (הפונטים). גופן, כפי שאנו מכירים היטב בכל פלטפורמה בה אנו כותבים במחשב – היא למעשה הצורה והמבנה של הכתב.

קרא עוד »
קורס גוגל

קורס גוגל – Google Earth

גוגל אתרים – Google Sites הינו יישום (חינמי כמובן), המאפשר לאדם או לחברה להקים אתר אינטרנט – מבלי להשקיע כסף בבניית דומיין (שם מתחם, נועד לייצג את כתובת האתר, כך שעל ידי הזנתו בשורת הכתובת בדפדפן, נגיע לדף האינטרנט הנכון), אלא להשתמש בשרתים של גוגל ליצירת קישור לשיתוף אנשים אחרים.

קרא עוד »

מתחיל ב-06.06.2024

1 מפגש

16:00 - 09:00
Azure AI Fundamentals
דילוג לתוכן