Microsoft 365

Microsoft TO-DO

CTR-302

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
  • היכרות עם Office 365.
  • משתמשים המעוניינים לנהל משימות באמצעות כלי מעקב וחתך נוחים ולהקצות אותן חברי הצוות בארגון.

  • ליצור רשימות נפרדות למשימות.
  • לשתף רשימות.
  • ליצור ולהגדיר פרטי משימה.
  • להקצות משימה.
  • לנהל את חתך המשימות האישיות.