Microsoft 365

Microsoft Forms

CTR-304

לקבלת סילבוס יש למלא את הפרטים

  • משתמשים מנוסים בהפעלת מערכת ההפעלה במחשב האישי.
  • משתמשים מנוסים במערכת ההפעלה במובייל האישי.
  • היכרות עם Office 365.
  • משתמשים המעוניינים ליצור טפסים ושאלונים ממוחשבים, לשתפם בתוך או מחוץ לארגון ולאסוף את תשובות המשתמשים.

  • ליצור טופס ושאלון.
  • ליצור הסתעפויות ומעברים אוטומטים בין שאלות וחלקי הטופס.
  • לשתף ולנהל את הגדרות שיתוף הטופס.
  • לעקוב אחר התשובות לטופס ולרכזן.